keskiviikko 2. joulukuuta 2009

Maahanmuuttokriittinen vaihtoehto Seppo Lehto on jatkuvan ryssäläisen sensuroinnin kohteena. Sopinee kysyä miksi? Mitä vaiettavaa on teksteissään?

Maahanmuuttokriittinen vaihtoehto Seppo Lehto on jatkuvan ryssäläisen sensuroinnin kohteena. Sopinee kysyä miksi? Mitä vaiettavaa on allaolevissa teksteissä??

Sunday, November 9, 2008


Isänpäivän pakinani Isänmaan Asialla r.y:n pj Seppo Lehto: Valitkaamme "Sumuisten vuorten gorilla uudeksi presidentiksemme" - Kommenttejanne odottaen

Isänpäivän pakinani Isänmaan Asialla r.y:n pj Seppo Lehto:

Valitkaamme "Sumuisten vuorten gorilla uudeksi presidentiksemme"

- Kommenttejanne odottaen allaolevaan Taneli Heikalle ja muille kaltaisilleen Aamulehden armeijankenkälankkikiimassa oleville lehtineekereille blogiin:

Sumuisten vuorten gorilla

http://taneli-heikka-ja-neekerikiimansa.blogspot.com/


uudeksi presidentiksemme.

Kiitoksia valaisevista kannanotoistanne etukäteen

Eurovaaliehdokkaasi http://eurovaaliehdokkaasi.blogspot.com

Seppo Lehto Tampere

Lisäinfoa islamista ja sen pedofiiliprofeettaan kohdistuvasta kritiikistä:


http://muhammed-caricature-contest.blogspot.com/

---------------------------------------------------------

Friday, October 24, 2008


Äänet 637 Seppo Lehdolle vaalipäivänä: Tamperelaiset maahanmuuttoa vastustavat muistakaa: Maahanmuuton vastustaminen on isänmaallinen jalo teko


Äänet 637 Seppo Lehdolle vaalipäivänä 26.10.2008:
Tamperelaiset maahanmuuttoa vastustavat tosi suomalaiset ja perussuomalaiset muistakaa:


Maahanmuuton vastustaminen on isänmaallinen jalo teko kansakuntamme tulevaisuuden turvaamiseksi


Tamperelainen Seppo Lehto oma lista kuntavaaliehdokkaanne

http://kunnallisvaaliehdokas.blogspot.com terveisin


------
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Joka+toinen+suomalainen+pit%C3%A4%C3%A4+maahanmuuton+kasvua+kielteisen%C3%A4/1135240475071
--
Joka toinen suomalainen pitää maahanmuuton kasvua kielteisenä


Julkaistu: HS:ssa 23.10.2008 19:32
Puolet suomalaisista suhtautuu kielteisesti maahanmuuton lisääntymiseen. Nelosen uutisten TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan miesten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat kielteisempiä kuin naisten.
Naisista 43 prosenttia ilmoitti suhtautuvansa kielteisesti maahanmuuton lisääntymiseen, kun miehistä kielteisesti suhtautui 54 prosenttia.
Mitä korkeammin koulutettuja vastaajat olivat, sitä myönteisemmin he suhtautuivat maahanmuuttoon. Kielteisimmin maahanmuuton kasvuun suhtautuivat alle 40-vuotiaat maaseudulla asuvat miehet.
Tutkimukseen haastateltiin 1 191 suomalaista. Johdannoksi vastaajille kerrottiin, että 15 vuoden kuluttua Helsingin asukkaista maahanmuuttajia on arvioiden mukaan joka neljäs. Tällä hetkellä joka kymmenes helsinkiläinen on maahanmuuttaja.

-----------

Sunday, March 9, 2008


In my name Seppo Lehto you find easily those removed youtube "Pedofile prophet muhammed caricature as a pig" video in diffrent blogs and webpages

In my name Seppo Lehto you find easily those removed youtube "Pedofile prophet muhammed caricature as a pig" video in diffrent blogs and webpages


http://seppo-lehto.blogspot.com

or in some people have put it already back to youtube too ;)

but it has been removed vere eagerly - You can check do you see it again in my name Seppo Lehto

http://video.google.com/videosearch?q=seppo+lehto
There is also video where I crushed by using a thriller Lenin museo`s relief

Yours Sincerely

http://mohammed-caricatures.blogspot.com/

Seppo Lehto Tampere Finland

Sign Free Seppo Lehto petition

http://allekirjoita-vetoomus-freeseppo-lehto.blogspot.com/

Thanks in advance

Notice: Thinker Seppo Lehto is candidate in communal elections 2008 in Tampere, too
http://kunnallisvaaliehdokas.blogspot.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, February 29, 2008


Prokarelia esiintuo sen mikä pitäisi olla kirjattuna hallitusohjelmaan ja viralliseksi ulkopolitiikaksemme: Kommunismihallinnon rikosten tuomitseminen

Tamperelainen Seppo Lehto:
Prokarelia esiintuo sen mikä pitäisi olla kirjattuna hallitusohjelmaan ja viralliseksi ulkopolitiikaksemme: Kommunismihallinnon rikosten tuomitseminen


--------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2008
Pro Karelia ry

JULISTUS KOMMUNISMIHALLINNON RIKOSTEN TUOMITSEMISESTA JA HYVITTÄMISESTÄ


Julistus PDF-formaatissa
Julistus MS-Word -formaatissa

Declaration in PDF format
Declaration in MS-Word format

Tarton rauha ja nykypäivä –konferenssin osanottajat kääntyvät täten omien valtioittensa hallitusten ja parlamenttien sekä Euroopan Unionin, Euroopan Neuvoston, USA:n Kongressin, Venäjän Federaation, Haagin tuomioistuimen ja Yhdistyneiden Kansakuntien puoleen.

Tallinna 01.02.2008

JULISTUS NEUVOSTOLIITON MIEHITYKSEN JA ANNEKTION SEKÄ YHÄ JATKUVIEN KOMMUNISMIHALLINNON RIKOSTEN TUOMITSEMISESTA JA HYVITTÄMISESTÄ

Vapaussodissa 1918-20 Suomi, Viro, Latvia ja Liettua saavuttivat voiton ja vapauden bolshevistisesta Venäjästä, joka yritti hävittää kansamme. Maiden oikeus itsenäisyyteen ja valtiolliseen koskemattomuuteen vahvistettiin vuonna 1920 solmituissa rauhansopimuksissa: Viro ja Suomi Tartossa, Latvia Riiassa ja Liettua Vilnassa.

23.08.1939 Hitler ja Stalin jakoivat Euroopan etupiireihinsä. Baltian valtiot ja Suomi jäivät Neuvostoliiton etupiiriin. Rikkoen rauhan-, koskemattomuus- ja muita kansainvälisiä sopimuksia Neuvostoliitto miehitti ja annektoi väkivallalla uhaten Viron, Latvian ja Liettuan sekä hyökkäsi Suomeen, minkä seurauksena Suomi oli pakotettu luovuttamaan alueitaan.

14.12.1939 Neuvostoliiton katsottiin Suomeen hyökkäyksensä vuoksi eronneen Kansainliitosta.

23.07.1940 Yhdysvallat julisti, ettei se tunnusta Baltian maiden miehittämistä ja että Yhdysvaltojen kansa vastustaa kaikkia alueellisia muutoksia, jotka on saavutettu vahvemman valtion sekaantumisella heikomman valtion sisäisiin asioihin riippumatta siitä, toteutetaanko sekaantuminen väkivallalla tai väkivallalla uhaten.

05.09.1940 Wistron Churchill vakuutti Iso-Britanian parlamentin alahuoneessa, että Britanian hallitus ei tunnusta sodassa tapahtuneita alueellisia muutoksia, mitkä ei ole sovittu vapaasta tahdosta.

14.08.1941 Yhdysvallat ja Iso-Britania allekirjoittivat Atlantin julistuksen, johon myös Neuvostoliitto yhtyi. Siinä vakuutettiin kaikilla valtioilla ja kansoilla olevan luovuttamaton oikeus vapauteen ja demokratiaan ja julistettiin, että allekirjoittaneet valtiot: ”... eivät tavoittele oman alueen eikä vaikutusvallan laajentamista; ... eivät halua nähdä alueellisia muutoksia, jotka eivät ole sopusoinnussa näillä alueilla asuvien kansojen vapaan tahdon kanssa; ... kunnioittavat kaikkien kansojen oikeutta valita valtiomuoto, minkä mukaan he haluavat elää; ... haluavat, että kaikille kansoille, joilta vapaus on riistetty, palautetaan heidän suvereniteettinsä ja heidän valitsemansa hallitus”.

Atlantin julistuksesta huolimatta Viro, Latvia ja Liettua jätettiin sodan loputtua Jaltan ja Teheranin häpeällisen sopimuksen tuloksena Neuvostoliiton mielivallan alle. Suomi pakotettiin voimatoimilla uhkaamalla solmimaan Pariisin rauhansopimus, missä totuudenvastaisesti Suomi julistettiin sotasyylliseksi, pakotettiin luovuttamaan yli 10 % alueestaan ja maksamaan epäoikeudenmukaisesti sotakorvauksia hyökkääjävaltiolle Neuvostoliitolle.

Lähes miljoona Viron, Latvian, Liettuan ja Suomen kansalaista oli eloonjäädäkseen pakotettuja jättämään kotinsa ja pakenemaan. Kommunistisessa repressiossa Baltiassa kyyditettiin, kuoli ja tapettiin satojatuhansia syyttömiä ihmisiä. Heidän tilalleen ja kanta-asukkaiden venäläistämiseksi tuotiin monta miljoonaa venäläistä siirtolaista Geneven sopimusta rikkoen. Länsivaltojen apua toivoen Baltian kansojen aseellinen vapaustaistelu kesti pitkälle 1950-luvun puoliväliin. Julkisuus ja kansainväliset järjestöt ovat tuominneet Neuvostoliiton teot.

01.08.1975 Helsingissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätöslauselmassa sovittiin, ettei Euroopan valtioiden sodanjälkeisiä rajoja saa muuttaa väkivalloin. Yhdysvallat, Englanti, Ranska eli Länsivallat julistivat, etteivät ne tunnusta Baltian valtioiden miehitystä ja sen mukaisesti myöskään heidän väkivalloin muutettuja rajojaankaan.

13.01.1983 Euroopan Parlamentti teki päätöksen, millä tuomittiin Neuvostoliiton suorittama Baltian valtioiden miehitys.

26.07.1983 Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan lausui, että Baltian valtioiden jatkuvalla laittomalla miehityksellä Neuvostoliitto rikkoo kansainvälistä oikeutta, erityisesti itsemääräämisoikeutta siinä muodossa, miten se on ilmaistu Kansainliiton julistuksessa ja YK:n resoluutioissa.

Tammikuussa 1987 Euroopan Neuvosto antoi yksimielisen resoluution Baltian maiden ihmisoikeuksien ja kansallisten oikeuksien puolesta.

1990-luvun alussa Viro, Latvia ja Liettua itsenäistyivät uudelleen. Neuvostoliitto hajosi, mutta osa Viron ja Latvian laillisesta alueesta on vielä tänäänkin Venäjän miehittämä ja annektoitu. Myöskään Suomi ei ole saanut takaisin pakkoluovutettuja alueitaan.

Venäjä on vakuuttanut, ettei se tunnusta Tarton eikä Riian rauhansopimuksia, eikä Baltian valtioiden juridista jatkuvuutta. Venäjä väittää historiaa vääristelleen, että Baltian valtion liittyivät Neuvostoliittoon vapaaehtoisesti.

Rikkoen vuoden 1948 YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen artiklaa 17 Venäjä on kieltäytynyt palauttamasta Suomen, Viron ja Latvian kansalaisille anastetuilla alueilla olevia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä kieltäytynyt tunnustamasta heidän perintöoikeuksiaan.

12.05.2005 Euroopan Parlamentti otti vastaan II maailmansotaa koskevan resoluution, missä kommunistien miehityksen tuomittiin Itä-Euroopan valtioissa.

21.05.1005 Yhdysvaltain Kongressi antoi resoluution, missä tuomittiin Baltian maiden miehitys ja vaadittiin Venäjän Virossa, Latviassa ja Liettuassa tekemän laittoman aggression, miehityksen ja terrorin tunnustamista ja anteeksipyyntöä.

14.06.2005 presidentti Georg Bush lupasi Riiassa, että sellaisia kauppoja kuin suurvallat tekivät Jaltassa, ei enää solmita ja että omaa vapautta puolustaessaan Baltian valtiot eivät koskaan enää jää yksin.

22.07.2005 Yhdysvaltain Kongressin edustajainhuone teki resoluution, missä Venäjää kutsuttiin tunnustamaan Baltian valtioiden miehittäminen, pyytämään anteeksi ja tuomitsemaan lainvastaiset annektiot.

26.01.2006 Euroopan Neuvoston parlamentaarinen yleiskokous resoluution, missä tuomittiin totalitarististen kommunistihallintojen suorittamat rikokset ja vaadittiin niiden seurausten purkamista.

Viron, Latvian ja Liettuan parlamentit ovat jyrkästi tuominneet kommunismirikokset.

Perustaen kansainvälisille sopimuksille, julistuksille ja päätöksille ja sille, että Suomi pakotettiin väkivalloin luopumaan omista rajoistaa ja että Viro ja Latvia muodostivat 1991 omat valtion uudelleen vuoden 1920 rauhansopimusten ja perustuslain mukaisissa rajoissa, minkä ovat tunnustaneet maailman eri valtiot, julistamme täten, että:

Virolla, Latvialle ja Suomelle kuuluvien alueiden (Petserinmaa ja Narvajoen toisella puolella sijaitseva alue; Abrene; Karjala, Petsamo, Salla, Kuusamo ja Suomen lahden eräät ulappasaaret) miehitys, annektio ja jatkuva hallussapito on edellä mainittujen päätösten, resoluutioiden ja kansainvälisten sopimuksten mukaan Neuvostoliiton tekemä vanhentumaton kommunismirikos, jonka täysi hyvittäminen on Neuvostoliiton laillisen seuraajan eli Venäjän velvollisuus. Ajan kuluminen ei pyyhi pois yli puoli vuosisataa kestänyttä rikosta.

Viron, Latvian ja Suomen kansat eivät ole koskaan tyytyneet Neuvostoliiton ja Venäjän toteuttamaan vääryyteen ja vaativat takaisin omia laillisia alueitaan. Me allekirjoittaneet tuomitsemme jyrkästi oman valtiojohtomme peräänantavuuden Venäjän painostukselle sekä Viron ja Latvian valtaa pitävien yrityksille laillistaa uusilla perustuslain ja kansan tahdon vastaisilla rajasopimuksilla Neuvostoliiton valloituksiin perustuvat rajat.

Vaadimme näiden laittomien sopimusten julistamista mitättömiksi. Ei ole mitään moraalista, poliittista tai oikeudellista perustaa luopua vapaaehtoisesti omista oikeuksistaan. Mikään rajamuutos ei ole laillinen, jos se on toteutettu vastoin asianomaisen kansan vapaata tahtoa.


Kutsumme Venäjän federaation duuman ja hallituksen tunnustamaan vuoden 1920 Tarton ja Riian rajasopimusten voimassaolon, alueiden miehityksen ja annektion, luopumaan tähänastisesta hyökkäävästä politiikasta naapruvaltioita kohtaan, hyvittämään aiheutetut vahingot mukaan lukien omistusoikeusloukkaukset sekä palauttamaan Suomen, Viron ja Latvian oikeat rajat. Vain tämä luo vankan perustan ystävällisille ja hyville naapuruussuhteille.

Kutsumme Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan hallituksia, Euroopan unionia, Yhdysvaltain Kongressia, Haagin tuomioistuinta, Yhdistyneitä Kansakuntia ja kansainvälistä julkisuutta puolustamaan oikeuden palauttamista, vaatimaan Venäjältä demokraattisen valtion käyttäytymistä sekä valtioillemme ja kansoillemme tehtyjen vääryyksien ja vahinkojen täyttä hyvittämistä.

Tarton rauha ja nykypäivä –konferenssin osanottajat ja allekirjoittaneet organisaatiot:

Tartu Rahu Põlistamise Selts, Viro
Eesti Rahvuslik Liikumine, Viro
Setu Kongress, Viro
Visu Latviai, Latvia
Tarton Rauha ry, Suomi
Pro Karelia ry, Suomi
Aluepalautus ry, Suomi
Karelia Klubi ry, Suomi

Eesti Demokraatlik Rahvuslike Jõudude Koostöökoda, Viro
EDRJK jäsenet: Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing, Eesti Õigusjärgsete Omanike Liit, Endiste Poliitvangide Liit, Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liit, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühing, Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Memento Liit, Eesti Kristlik Rahvapartei, Isamaa ja Res Publica Liit, Põllumeeste Kogu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Soomepoiste Pärimusühing, Tartu Rahu Põlistamise Selts.

Julistus PDF-formaatissa
Julistus MS-Word -formaatissa

Declaration in PDF format
Declaration in MS-Word format
^ Takaisin ylös Lisää artikkeleita kirjoittajalta Artikkeli-arkisto

-----------------------------------------

Tuesday, July 17, 2007


Vaatikaamme kansanäänestystä maahanmuuton ehtoja koskien kuten syksyllä 2006 tehtiin SveitsissäVaatikaamme kansanäänestystä maahanmuuton ehtoja koskien kuten syksyllä 2006 tehtiin Sveitsissä

Pikkusen musiikkia mukaan kertomaan mistä on kyse:) "Buuri Johannesburgista" on likimain selkää ilmaisua, lopussa paljastuu, että kappaleen tekijät ovat halunneet leikkiä hyysärilehmiä sarkastisesti. Annetakoon se heille anteeksi ja kuunnellaan "Buuri Johannesburgista ilman sarkasmia.

Arvon Seppo Lehto uutisia seuraavat toimikaa oheiseen tapaan eli lähettäkää postia maahanmuuttoministeri Astrid Thorsille - olkaa hyvä ja toimikaa mallin mukaan:

to: astrid.thors@eduskunta.fi
Vaadimme kansanäänestystä Sveitsin tapaan. Rummunpaukuttajat ja somalit pysykööt Afrikassa

Seppo Lehto Isänmaan asiamies Tampere

Muhammed pilakuvat - osallistu sinäkin Muhammed pilakuvakisaan ja piirrustuskilpailuun - Energiaa kansantalouteemme nauruherätyksenä

http://www.muhammed-caricatures.blogspot.com/

Todellista energiaa http://www.muhammed-caricatures.blogspot.com/ voimaa kansantalouteen nauramalle hölmöille itseään täynnä oleville muslimikiihkoilijoille ;)

http://dl4.ohshare.com/v/8081707/Buuri_Johannesburgista.mp3.html


-------------------------------------------
http://www.kavkaz.fi Aluepalautusvaateitamme unohtamatta
-------------------------------------------------

Wednesday, February 21, 2007


IKL: Suosittelemme tutustumaan maamme turvallisuuden kannalta keskeisiin aiheisiin ja miten kansanedustajaehdokkaat niihin vastaavat mm. Natojäsenyys

IKL-Pirkanmaa Seppo Lehto (ehdokasnumero 180) kansanedustajasi: Kansakuntamme syöksylaskulle ja alasajolle loppu
Alasajollemme eli kansamme sirpaloittamiselle mm. rajattomalla maahanmuutolla, pakkoruotsilla ei toistaiseksi loppua näy sillä maamme monikulttuuristamisesta ja islamilaistamisesta on tehty uusi doktriini ja oppi, missä keinoja ei kaihdeta. Apuna mm. vanhat neuvostoaikojen sovjet-tahot ( presidentti Tarja Halonen, ulkoministeri Erkki Tuomioja, ulkoministeriö, työministeriö,eduskunta, kirkon ulkomaanapu jne.)


IKL-Pirkanmaa kansanedustajaehdokas Seppo Lehto ( ehdokasnumero 180):

Suosittelen tutustumaan maamme turvallisuuden kannalta keskeisiin aiheisiin ja miten kansanedustajaehdokkaat niihin vastaavat mm. Natojäsenyydestä, energiariippuvaisuuksiemme lopettamisesta, aluepalautuksista sekä maahanmuutosta

Ohessa oivia lähteitä kansakuntamme perusturvallisuuden kannalta:

1)
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. http://www.kavkaz.fi/tavoitteet.html

2) Aluepalautus r.y. http://www.aluepalautus.net/

3) Prokarelia http://prokarelia.net

4) Varoituksen sanoja rajattomasta maahanmuutosta "
Kirjoituksia uppoavasta Lännestä" perussuomalaisten ehdokas Helsingissä Jussi Halla-aho http://www.halla-aho.com/scripta/

5) Tamperelainen Seppo Lehto http://neekeroinnin-uhri.blogspot.com - Onko tämä todellisuutta yhä useamman kohdalta jatkossa?

Kun on neekeri niin on automaattisesti viaton ja saa vapaan uhkailu- ja päällekäyntioikeuden? Näin toimii Tampereella käräjäoikeus ja syyttäjien harkinta. - Vain lähestymiskiellot on annettu suojaksi 2004 ja 2005. Mielestäni oikeusturvaani on loukattu törkeästi syyttäjien Ulf Reimers ja esimiehensä Jouko Nurminen toimin, millä on päästetty tunnettu julkisuuden henkilö kuin kuin koira veräjästä ilman syytteitä päällekarkauksista ja tappouhkailuistaan.Musta xeekerikissakin nauraa neekeröinneille ja neekeri-sanan paheksujille:

Maistuisiko maukas neekerilakritsi tai neekerinsuukko neekeri-sanan paheksujille ja sillä ratsastaville farisealaisille ja neekereille ;)?

Wednesday, January 31, 2007


Sopinee kysyä miksi tiedotusvälineet ja ja valtio eivät tiedota Ryssän maakaasuputken vaaroista kansakunnallemme ja vaadi aluevesiemme laajentamista?

Vaatimuksia miehittäjä-Ryssälle aluepalautusvaatimuksiamme koskien jo vuodesta 1991: Seppo Lehto - Nyt eduskuntaan 2007 IKL-Pirkanmaan listalta - Kiitos etukäteen kaikille äänestäville. Katsokaa eri vaalikoneilta vastauksiani ja antakaa tarvittaessa palautetta.

Jokaisen suomalaisen velvollisuus on lähettää miehittäjä-Ryssälle aluepalautusvaatimuksia stalinismin jäljiltä. Seppo Lehto ei jätä miehittäjä-Ryssää eikä sen edustajia rauhaan vaan toimii Isänmaamme eheyttämiseksi uupumatta kellonaikoja katsomatta.
Eduskuntavaaleissa 2007 Seppo Lehto on käytettävissä IKL-Pirkanmaan eduskuntavaalilistan kautta.


Kansanedustajasi Pirkanmaalta Seppo Lehto herättäjänäsi http://www.kavkaz.fi mm. aluepalautuksiamme http://www.kavkaz.fi/tavoitteet.html vaatien

Sopinee kysyä ja vaatia vastauksia: Miksi tiedotusvälineet ja ja valtio eivät tiedota miehittäjä-Ryssän maakaasuputken vaaroista kansakunnallemme ja vaadi aluevesiemme laajentamista kuten ProKarelian edustaja Veikko Saksi ?

Ohessa lausunto ja linkki: http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=1269&author=10

31.01.2007
ProKarelia

PROKARELIAN LAUSUNTO MAAKAASUPUTKESTA

Valtioneuvosto
Uudenmaan Ympäristökeskus


Diaarinumero: UUS-2006-R-32-53
MAAKAASUPUTKEN ONGELMAT SELVITTÄMÄTTÄ


Nord Stream -kaasuputkihanke

Venäjä on rakentamassa mittavaa kaasuputkea, joka kulkee Muurmanskin kautta rajantakaisen Suomen Karjalan läpi Viipuriin. Sieltä se jatkaa noin 1 200 km pituisena merenalaisena putkena (Nord Stream –hanke) Saksaan. Meriputki kulkee 369 km Suomen talousvyöhykkeellä, mutta ei nykyisen aluevesirajan sisäpuolella.

Kaasuputkihankkeella on suomalaisesta näkökulmasta kaksi keskeistä ongelma-aluetta:

- putki halkoo Karjalassa suomalaisten omistamia maita
- merenalaisen putken ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset


Karjalan putkesta ei ole tehty selvitystä

Laatokan Karjalan ja Karjalan Kannaksen halki kulkevan maaputken vaikutusten arvioinneista ei ole käytettävissä mitään tietoja. Niiden on katsottu olevan Venäjän sisäinen asia. Tällöin on kuitenkin unohdettu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten säännökset (esim. YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. artikla tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirja) omaisuussuojasta ja sen pysyvyydestä.

Neuvostoliiton pakottaessa Suomen luovuttamaan Karjalan (sekä Petsamon, osia Sallasta ja Kuusamosta sekä Suomenlahden ulappasaaria) vain raja siirtyi, eivät suomalaisten omistusoikeudet. Siten suomalaiset evakot ja heidän jälkeläisensä yhä omistavat Karjalassa olevat kiinteistöt.

Suomalaisilla on välitön omistajan intressi siitä, kulkeeko maakaasuputki heidän omistamiensa maitten kautta ja mitä se mahdollisesti vaikuttaa maan käyttöön, arvoon ja omien alueiden palautukseen. Luonnollisesti kiinnostavaa on, suoritetaanko maan pakkokäyttämisestä jotain korvauksia.

Suomen valtionhallinnon tulee käynnistää selvitystyö putken vaikutuksista Karjalassa. Ympäristö-, maankäyttö- ym. asioiden lisäksi on selvitettävä putken mahdolliset oikeusvaikutukset. Venäjän tulee korvata suomalaisten omistajien mahdolliset taloudelliset menetykset.

Meriputken ympäristöselvitys

Putkella voi jo valmiiksi pahoin saastuneeseen ja heikossa tilassa olevalle Itämerelle olla merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. On todennäköistä, että suuriakin maamassoja joudutaan siirtelemään merenpohjalla, mikä saa sedimenttikerrokset liikkeelle.

Alustava merenpinnan alla kulkevan putken selvitys tuo esille ongelmia useasta ympäristösuojelun näkökulmasta, mutta se ei anna vastauksia ydinkysymyksiin. Selvityksen perusteella ei ole mahdollista arvioida hankkeen todellisia ympäristövaikutuksia. Selvitystyötä on olennaisesti laajennettava ennen luvan myöntämistä.

Selvitystyön tulee antaa vastaukset myös ranta-asukkaiden, kalastajien ja veneilijöiden oikeuksien rajoituksiin. Pilaavatko sedimenttikerrosten ruoppaus ja putken asennuksesta aiheutuvat toimenpiteet Suomenlahden rantoja ja kuinka pitkäksi aikaa?

Kyse ei ole vain huvila-asutuksesta, vaan lukuisten ihmisten elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksista.
Putken läheisyyteen tulee varo-alue, jossa ankkurointi ja kalastaminen on kiellettyä. Tämä tulee ilmeisesti haittaamaan kalastuselinkeinoa. Kuka ja miten tästä aiheutuvat vahingot korvataan?

Putken yläpuolella tapahtuva vilkas (kymmeniätuhansia laivoja vuodessa) laivaliikenne eri suuntiin muodostaa turvallisuusriskin. Laivaliikenne itä-länsisuuntaan tapahtuu pääosin noin 20 km leveässä rännissä, joka keskisyvyys on noin 70 metriä. Miten tämä riski eliminoidaan?

Turvallisuuskysymyksiä kohdistuu myös putkeen (tai putkipariin), joka on suunnitelman mukaan ulkohalkaisijaltaan 1 220 mm. Seinämän vahvuus on 38 mm. Merenpohja ei ole tasainen ja sen maa-aines on vaihteleva.

Ympäristöselvityksen lisäksi hankkeen vaikutuksista tulee käynnistää riittävän kattava selvitys myös ranta-asukkaille, kalastajille ja veneilijöille aiheutettavista rajoituksista ja menetyksistä.

Merioikeusyleissopimus antaa puitteet

Merioikeusyleissopimuksen pohjalta Suomella ja Virolla olisi kummallakin oikeus käyttää 12 meripeninkulman eli noin 22.2 km aluevesirajaa. Viron vyöhyke on noin 11 mpk ja Suomen olennaisesti kapeampi. Aluevesirajojen väliin jää noin 20 km vapaa merialuevyöhyke.

Suomen kansalaisille on kerrottava, miksi Suomi ei ole käyttänyt aluevesimahdollisuuttaan hyväksi ja aikooko Suomi laajentaa aluevesirajaansa ja siten turvata neuvotteluasemansa.

YK:n yleissopimuksen 56. artikla määrittää rantavaltiolle (esim. Suomi) talousvyöhykkeellä laajat oikeudet, lainkäyttövallan ja velvollisuudet: "1 a) täysivaltaiset oikeudet merenpohjan yläpuolisten vesien ja merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja elottomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen, kuten vedestä, merivirroista ja tuulista saatavan energian tuottaminen".

Sen lisäksi rantavaltiolla on lainkäyttövalta alueellaan. Tämä koskee yhtä hyvin tekosaaria, laitteita ja rakennelmia kuin tutkimusta, meriympäristön suojelua tai muita oikeuksia. Rantavaltion tulee ottaa asianmukaisesti huomioon muiden valtioiden oikeudet ja velvollisuudet ja toimia sopusoinnussa yleissopimuksen määräysten kanssa. - Nämä selvitykset tulee tehdä.

Putki kulkee Suomen lainkäytön alueella

YK:n yleissopimus antaa 79. artiklassa laajan oikeuden mannerjalustalla (tässä tapauksessa talousvyöhykkeellä) olevien merenalaisten kaapeleiden ja putkistojen rakentamiseen: "1. Kaikilla valtioilla on oikeus laskea mannerjalustalle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja tämän artiklan määräysten mukaisesti". Tältä pohjalta Suomi ei siten voi kieltää asiallisesti toteutettavaa putkihanketta.

Kuitenkin kulkureitin määrittämiseen tarvitaan rantavaltion hyväksyminen ja mahdollisille tekosaarille tai rakennelmille lupa. Putkihankkeen luvat myöntää Valtioneuvosto.

Määräys lainkäytöstä on laaja. 79. artiklan 4. momentin mukaan "Mikään tämän osan määräys ei vaikuta rantavaltion oikeuteen asettaa ehtoja sen alueelle tai aluemerelle johtaville kaapeleille tai putkistoille, eikä siihen lainkäyttövaltaan, joka rantavaltiolla on mannerjalustansa tutkimisen tai mannerjalustan luonnonvarojen hyödyntämisen tai valtion lainkäyttövaltaan kuuluvien tekosaarten, laitteiden ja rakennelmien toiminnan yhteydessä asennettavien tai käytettävien kaapelien tai putkistojen suhteen".

Valtioneuvosto voi antaa suostumuksen määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöksessä on määrättävä ehdot, jotka ovat turvallisuuden ja yleisen edun kannalta välttämättömiä. Tämä asettaa Suomen valtiojohdon mielenkiintoiseen asemaan. Lainkäytön valvonta kuuluu Suomen rajavalvontaviranomaisille.

Suomen valtionjohdon tulee selvittää, miten suomalaisten ja Suomen etujen ja lainsäädännön valvonta konkreettisesti toteutuu putkihankkeen edetessä.

Venäjän laivasto valvoo putkilinjaa

Presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut, että Venäjän laivasto valvoo putken rakentamista ja takaa sen turvallisuuden. Tämä merkinnee sitä, että Venäjän laivaston pinta-alukset kyntävät jo muutenkin vilkasliikenteistä Itämerta Suomen talousvyöhykkeellä poikkiliikennettä kulkevien Tallinnan laivojen kanssa ristiin, rastiin. Liikenteen seassa kulkevat Karjalan satamiin menevät ja niistä lähtevät venäläistä öljyä kuljettavat tankkerit.

Pinnan alla kulkevat venäläiset sukellusveneet valvovat potentiaalisia terrori-iskuja putkea vastaan. YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaan aluevesirajan sisällä sukellusveneiden tulee kulkea pinnalla lippu liehuen. Tätä vaatimusta ei enää ole pelkällä talousvyöhykkeellä, joten Suomen vyöhykettä sahaavat venäläiset sukellusveneet. Miten sinne enää mahtuvat Suomen rajavartiolaitoksen alukset? Miten Suomen merirajan valvonta toteutetaan?

Heikentyykö Suomen meripuolustus?

Presidentti Tarja Halonen on vaatinut maamiinojen pikaista poistamista. Nyt ollaan vastaavasti menettämässä merkittävä aluepuolustusmuoto merellä, sillä älykkäisiin merimiinoihin perustuva puolustussuunnitelma ei enää ole mahdollista ainakaan kaasuputken vaikutusalueella.

On selvää, että venäläiset sukellusveneet tarkoin kartoittavat suomalaiset merenalaiset kuuntelulaitteet ja asentavat Suomen talousvyöhykkeelle omat laitteensa.

YK:n yleissopimukseen liittyy ns. viattoman kauttakulun määritelmä (19. artikla). Ulkomaisen aluksen katsotaan uhkaavan rantavaltion rauhaa, yleistä järjestystä tai turvallisuutta, jos se mm. harjoittaa toimintaa, joka tähtää rantavaltion puolustusta tai turvallisuutta vahingoittavien tietojen keräämiseen. Ovatko venäläiset kuuntelu- ja muut valvontavälineet viattoman kauttakulun vastaisia laitteita?

Suomen on syytä laatia yksityiskohtaiset selvitykset putken merkityksestä Suomen puolustukselle ja turvallisuudelle. Selvityksen laatimiseksi Venäjältä tulee saada yksityiskohtaiset tiedot hankkeelle suunnitelluista turvallisuuslaitteista ja –toimenpiteistä.

Jos Suomi päättää myöntää putken edellyttämät luvat, tulee suomalaisten ja venäläisten yhdessä laatia yksityiskohtaiset pelisäännöt siitä, miten kummankin osapuolen intressit turvataan.

Putkella moninaiset vaikutukset

Kaasuputkella on hyvin monenlaisia ympäristö- ym. vaikutuksia. Ongelmaa tuottavat myös sodanaikaiset räjähtämättömät ammukset ja miinat.

Merioikeusyleissopimukseen ei sisälly erityisiä talousvyöhykkeellä olevan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevia määräyksiä. UNESCO on kuitenkin 02.11.2001 hyväksynyt vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan yleissopimuksen (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage).

Merenpohjaa ei kulttuurimielessä juurikaan ole kartoitettu. Ympäristöselvitys kattaa mm. laivahylyt, mutta ei juuri muuta. Koska varsinaista kulttuuriperintöä ei ole tutkittu, ei tässä vaiheessa ole tietoa, voisiko putken vaikutusalueella olla esim. muinaisen asutuksen jäänteitä. Se olisi suhteellisen edullisesti suoritettavissa oleva ainutlaatuinen tutkimus, joka osaltaan voisi valaista historiaamme – ja tuoda good will'iä kaasuputkihankkeelle.

On tarpeen, että Ympäristöministeriön lisäksi Itämeren suojelukomissio osaltaan voimakkaasti paneutuu kaasuputken vaikutuksiin. Koska HELCOM-sopimuksen osapuolina ovat Euroopan unioni ja kaikki Itämeren rantavaltiot (Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä), on yhteistyö selvitysten tekemisessä keskeistä.

Energia Venäjän strategisena aseena

Presidentti Putinin hallinto käyttää suvereenisti kaasua ja öljyä politiikan strategisena välineenä. Tästä ovat esimerkkeinä esim. Jukos, Ukrainan ja Valko-Venäjän tapaukset sekä Shellin kokemat mittavat takaiskut. Euroopassa kaasua ja öljyä tarvitaan entistä enemmän teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin, mikä luo otollisen tilaisuuden.

Energia on Venäjälle strateginen politiikan keino, jonka avulla se toteuttaa hajota ja hallitse –politiikkaa. EU pyrkii yhtenäiseen energiapolitiikkaan Venäjän kanssa, joka puolestaan pyrkii eri valtioiden kanssa kahdenkeskisiin sopimuksiin. Energiavarojen rajoittuneisuus ja Venäjän harjoittama politiikka tulee koettelemaan ankarasti EU:n yhtenäisyyttä.

On tarpeen havaita, että tämäkin kaasuputki on yhteinen asia, koska sillä on hyvin monimuotoisia vaikutuksia mitä erilaisempiin asioihin. Suomen ei tule olla vain vierestä passiivisesti seuraava tarkkailija ja tapahtumien hyväksyjä, vaan sen tulee omaksua aktiivinen rooli putken vaikutusten selvittämisessä.

Yhteenveto ja lausunto

ProKarelia katsoo, että kaasuputkiprojekti on lähinnä Venäjän ja Saksan kaupallisten etujen ja Venäjän poliittisen strategian mukainen hanke, jonka kautta kulkeva energia on sinänsä tarpeen eurooppalaisille valtioille. Putken kulkeminen merialueella on YK:n merioikeusyleissopimuksen hengen mukainen hanke.

Putkella voi kuitenkin olla erittäin merkittäviä ympäristöllisiä haittoja sangen huonossa tilassa olevalle, vilkkaasti liikennöidylle Itämerelle. Putkella voi olla arvaamaton negatiivinen vaikutus Itämeren kulttuuriperinnölle. Putkella on suuri vaikutus Suomen meripuolustusvalmiuteen. Sillä on vaikutus kalastuselinkeinoon ja matkailuun. Sillä voi olla arvaamaton vaikutus Itämeren kiinteistöjen arvoihin ja meren alla mahdollisesti toteutettaviin muihin projekteihin.

Suomen valtionjohdon tehtävänä on hankkeessa Suomen ja suomalaisten legitiimien oikeuksien ja etujen valvonta toisten etuja polkematta.

Suomalaisten on saatava tarkka selvyys sekä putken vaikutuksista että mahdollisten haittojen korjaamisesta ja korvaamisesta.

Koska putki kulkee Laatokan Karjalassa ja Karjalan Kannaksella suomalaisten omistamien maitten läpi ja merellä Suomen talousvyöhykkeellä, on Suomen legitiimit omistaja-, ympäristö-, kulttuuri-, ammatinharjoittamis- ja turvallisuusvaatimukset otettava ensisijaisesti huomioon ja suomalaisille ja Suomelle on korvattava aiheutuva haitta.

Kaasuputkenkin osalta on löydettävä samanlainen win-win –tilanne, jota Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautuksella tavoitellaan. Tarvittavien lupien myöntäminen on ajankohtaista vasta sen jälkeen, kun selvitys osoittaa win-win –tilanteen syntyvän.

Helsingissä 25. tammikuuta 2007

ProKarelia

Veikko Saksi
päätoimittaja

Friday, January 26, 2007


Isänmaan asialla IKL:n listalla Seppo Lehto Tampereelta voimaa, taitoa ja kansalaiskuntoa monella sarallaIsänmaan asialla IKL:n listalla Seppo Lehto Tampereelta voimaa, taitoa ja kansalaiskuntoa monella saralla
2 comments

-------------------------------

http://maahanmuuttomuuttokriittinen-optio.blogspot.com

---------------------------------------